Onderstaande algemene voorwaarden hebben betrekking op alle personen die diensten en/of goederen afnemen van Megan Bakker/ Lavitana. De algemene voorwaarden worden als geaccepteerd door afnemer beschouwd zodra een afspraak gemaakt is of een bestelling geplaatst is.

Artikel 1: Definities

 1) Lavitana: gevestigd te Doesburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 701 793 36 handelend onder de naam Lavitana. Ook wel “ondernemer” of “opdrachtnemer” genoemd.
2) Website: de website van Lavitana, te raadplegen via www.lavitana.com
3) Klant: de persoon die een overeenkomst aangaat met Lavitana door een dienst af te nemen of een product te bestellen.
4) Opdracht: de in onderling overleg tussen klant en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren
5) Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Lavitana en klant, van welke de algemene voorwaarden integraal onderdeel uitmaken. Hieronder vallen ook bestellingen van producten.
6) Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
7) Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
8) Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand
9) Product: Een standaard model product die na retourneren weer opnieuw verkocht zou kunnen worden
10) Customized product: Een product dat is samengesteld naar wens van de klant, volgens de door de klant opgegeven specificaties en maat.

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

Naam onderneming: Lavitana
Gevestigd te: Doesburg
Naam ondernemer: Megan Bakker
Website: www.lavitana.com
Email: info@lavitana.com
KvK nummer: 70179336
Btw nummer: NL2289065119B01

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in een andere vorm zijn gedaan.
 2. Van wat in deze algemene voorwaarden is bepaald, kan alleen worden afgeweken wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Indien opdrachtgever in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de algemene voorwaarden, zijn deze voor Lavitana slechts bindend, indien en voor zover deze door Lavitana uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing

Artikel 4: Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

Artikel 5: Prijzen en informatie

 1. Alle op de website vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Lavitana is ten alle tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van diensten gelijk in.
 3. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Lavitana kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Lavitana afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typfouten.
 4. Lavitana kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 

Artikel 6: Overeenkomst

 1. Overeenkomsten komen tot stand doordat Lavitana de door de klant verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat Lavitana tot de uitvoering van een opdracht overgaat.
 2. Indien de klant langs de elektronische weg een aanvraag voor een dienst heeft ingediend of een product heeft besteld, geldt dat de klant deze overeenkomst kan ontbinden zolang deze nog niet door de ondernemer is bevestigd.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.

Artikel 7: Levering 

 1. De bestelde goederen worden na ontvangst van de volledige betaling van de bestelling binnen vier weken verzonden. Indien bestelde artikelen niet volledig of niet geleverd kunnen worden en de klant reeds heeft betaald, zullen de reeds te veel betaalde gelden worden geretourneerd. Hiermee wordt dan tevens de overeenkomst ontbonden.
 2. De door Lavitana opgegeven leveringstijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren als wel de overeenkomst te ontbinden. Voor eventuele schade voortvloeiend uit een overschrijding van de leveringstermijn is Lavitana niet aansprakelijk.
 3. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
 4. Het risico van de te leveren producten gaat over op de klant zodra zij op de plaats van bestemming worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn rekening. Eventuele retourzendingen aan Lavitana zijn altijd voor rekening van de klant.

Artikel 8: Herroepingsrecht

 Producten:

 1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen

Diensten:

 1. De klant kan een dienstenovereenkomst gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 9: Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 10: Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

 1. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door contact op te nemen met Lavitana.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 5. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de klant deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de klant de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 11 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.
 4. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 12: Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Het herroeppingsrecht is niet van toepassing op customized producten
 2. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op dienstenovereenkomsten, na uitvoering van de dienst

Artikel 13: Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een week nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Dit klant kan contact opnemen met de ondernemer via de contactpagina.
 2. De klacht wordt binnen 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar lange verwerkingstijd vraagt wordt de klant op de hoogte gesteld met een mail binnen de termijn van 14 dagen, met daarin een bericht van ontvangst en een indicatie van wanneer de klant reactie kan verwachten.
 3. De klant dient de ondernemer minimaal 4 weken de tijd te geven de klacht op te lossen.

Artikel 14: Annulering van diensten

 1. Annulering van diensten zoals bijvoorbeeld workshops, lessen, shows, demonstraties of fotoshoots dient binnen 24 uur voor de geplande afspraak per mail doorgegeven te worden aan Lavitana.
 2. Indien de klant de annulering niet binnen de genoemde termijn doorgeeft, behoudt Lavitana het recht om het volledige bedrag van de desbetreffende dienst of deelnemer in rekening te brengen.
 3. Lavitana verzoekt de klant om begrip te tonen voor deze annuleringsvoorwaarden, aangezien onze planning en voorbereidingen nauwkeurig worden afgestemd op de bevestigde afspraken.

Artikel 15: Aanvullende voorwaarden

 1. Deelname aan de activiteiten van Lavitana is op eigen risico
 2. Door deel te nemen aan een activiteit waarbij van tevoren is aangegeven dat er gefotografeerd en/of gefilmd gaat worden, gaat de klant ermee akkoord dat deze beelden verspreid worden via de online kanalen van Lavitana.
 3. Indien de klant voorafgaand aan een activiteit dient te betalen, mag deelname/toegang geweigerd worden wanneer de klant nog niet heeft betaald.
 4. Alle informatie, teksten, foto’s, video’s en producten van Lavitana die een copyright teken en/of het logo van Lavitana bevatten vallen onder het auteursrecht van Lavitana en dienen niet zonder toestemming te worden gekopieerd/veelvoudigd.